Świadectwa charakterystyki energetycznej

Od dnia 1 stycznia 2009 roku obowiązują przepisy nakładające na właścicieli budynków oddawanych do użytkowania oraz podlegających zbyciu lub wynajmowi obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, określających wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo takie jest ważne 10 lat.

Właściciel budynku jest zobowiązany do zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, również wtedy jeżeli:

 1. upłynie termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
 2. w wyniku przebudowy lub remontu budynku, ulegnie zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Świadectwa charakterystyki energetycznejmogą sporządzać osoby, które:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. ukończą co najmniej studia magisterskie,
 3. nie były karane za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe,
 4. posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbędą szkolenie i złożą z wynikiem pozytywnym egzamin.

Za równorzędne z odbyciem takiego szkolenia oraz zdaniem egzaminu, uznawane jest ukończenie, nie mniej niż rocznych studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Dane osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej są ujawnione w rejestrze (prowadzonym także w formie elektronicznej), który zawiera:

 1. numer wpisu,
 2. numer uprawnienia,
 3. datę wpisu,
 4. imię i nazwisko,
 5. datę i miejsce urodzenia,
 6. adres do korespondencji,
 7. numer telefonu i faksu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku jeżeli będzie dotyczyć budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000m2, zajmowanego przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone będą usługi znacznej liczbie osób (dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze).